Regulamin

Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego ORKANmulti

§ 1 - DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Korzystania z Usług Serwisu Internetowego ORKANmulti używa się poniższych pojęć należy przez nie rozumieć:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Korzystania z Usług Serwisu Internetowego ORKANmulti

2. msm.pl– marka handlowa firmy MultiSaveMoney sp. z o.o.z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Lelwela 47/13;, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000359584. Wysokość kapitału zakładowego 5000 - opłacony w całości. NIP 554-287-60-56

3. Użytkownik – Osoba fizyczna , prowadząca działalność gospodarczą lub spółka , korzystająca z usług Serwisu;

4. Serwis – Serwis Internetowy ORKANmulti dostępny pod adresem www.msm.pl dedykowany do obsługi umów ubezpieczenia;

5. System - system informatyczny Serwisu, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z usług Serwisu;

6. Konto Użytkownika – elektroniczna ewidencja w Systemie niektórych informacji dotyczących Użytkownika, gromadzonych i przetwarzanych w wyniku korzystania z serwisu o którym mowa w § 1 pkt. 3 Regulaminu;

7. Zapytania – składane przez Użytkownika w Systemie i zgodnie z funkcjonalnością Systemu, oświadczenie woli lub wiedzy w zakresie danych dotyczących zakresu ubezpieczenia lub danych dotyczących firmy lub osoby fizycznej czyli potencjalnego klienta

8. Dodatkowe Funkcje Serwisu – elementy funkcjonalności Serwisu, które msm.pl może dodatkowo udostępniać Użytkownikom w ramach Serwisu;

9. Login – unikalny kod alfanumeryczny, nadawany przez msm.pl każdemu Użytkownikowi, służący do identyfikacji Użytkownika;

10. Hasło – wskazany przez Użytkownika w systemie kod, służący wraz z Loginem do identyfikacji Użytkownika przy korzystaniu z usług Serwisu;

11. Hasło Pierwszego Logowania – kod przesyłany przez msm.pl za pośrednictwem wiadomości SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego, służący do Pierwszego Logowania;

12. Pierwsze Logowanie - podanie poprzez wpisanie w oznaczonych polach na stronie internetowej serwisu Loginu i Hasła Pierwszego Logowania, powodujące uzyskanie dostępu do usług Serwisu, w zakresie umożliwiającym określenie przez Użytkownika Hasła;

13. Logowanie - podanie poprzez wpisanie w oznaczonych polach na stronie internetowej Serwisu poprawnego Loginu i Hasła, powodujące uzyskanie dostępu do usług Serwisu;

14. Zablokowanie Usług Serwisu – wyłączenie możliwości korzystania z usług Serwisu lub Logowania za pomocą określonego Hasła;

15. Polecenie Zablokowania Usług Serwisu – polecenie Użytkownika składane za pośrednictwem Systemu msm.pl, skutkujące Zablokowaniem Usług Serwisu;

16. Odblokowanie Usług Serwisu – przywrócenie możliwości korzystania z usług Serwisu lub Logowania za pomocą określonego Hasła;

17. Polecenie Odblokowania Usług Serwisu - polecenie Użytkownika składane za pośrednictwem strony internetowej msm.pl

18. Czasowa Blokada Serwisu – wyłączenie możliwości Logowania, przez określony czas; 19. Hasło Przywracające - kod przesyłany przez msm.pl za pośrednictwem wiadomości SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego, pozwalający na określenie przez Użytkownika nowego Hasła;

20. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

21. Umowa – umowa na korzystanie z Serwisu Internetowego ORKANmulti (umowa współpracy).

§ 2 - POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin został wydany przez msm.pl i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz określa warunki i zasady korzystania z Serwisu.

2. Usługi Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy zapoznali się i zaakceptowali warunki Regulaminu.

3. Ubezpieczyciel ze względów technicznych, względów bezpieczeństwa lub w wyniku wykonywania obowiązków nałożonych na msm.pl przez obowiązujące przepisy prawa może czasowo modyfikować zakres usług Serwisu lub czasowo zawiesić dostępność usług Serwisu.

4. Msm.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa zmiany Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik zostanie powiadomiony przez msm.pl o treści zmian odpowiednim komunikatem wyświetlanym po zalogowaniu się do Serwisu. Użytkownik nie wyrażający zgody na zmianę Regulaminu, może złożyć msm.pl w formie elektronicznej (za pośrednictwem Serwisu) oświadczenie o nie wyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. Otrzymanie takiego oświadczenia przez msm.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w trybie natychmiastowym, tj. skutkującym rozwiązaniem Umowy z dniem otrzymania przez msm.pl oświadczenia. Zmiany Regulaminu, względem danego Użytkownika, wchodzą w życie z dniem wskazanym w dokumencie informującym o zmianie Regulaminu, nie wcześniej niż z dniem akceptacji zmian do Regulaminu przez Użytkownika.

5. W ramach Konta Użytkownika ewidencjonowane są w szczególności następujące informacje: numer dokumentu certyfikatu / polisy potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową klientów Użytkownika; nazwa produktu ubezpieczeniowego; data początku umowy, imię i nazwisko klienta, częstotliwość z jaką wpłacana jest składka ubezpieczeniowa tytułem umowy ubezpieczenia i wysokość składki; dane osobowe Rozszerzenie zakresu informacji prezentowanych w Serwisie oraz rozszerzenie funkcjonalności Serwisu o Dodatkowe Funkcje Serwisu nie wymaga zmiany Regulaminu.

§ 3 - ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Zawarcie nieodpłatnej umowy następuje, po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, po 14 dniach od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu przez Użytkownika.

2. Udostępnienie Serwisu Użytkownikowi do korzystania nastąpi w terminie 2 dni roboczych od dnia wpłynięcia oświadczenia Użytkownika o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu do msm.pl.

3. Rozwiązanie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika stosownego oświadczenia w systemie ORKANmulti, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia stosownego oświadczenia w systemie.

4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę z 30 dniowym terminem wypowiedzenia lub za porozumieniem stron.

5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

§ 4 - WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Warunkiem dostępu do usług Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego aktywnego w ramach działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ruchomej publicznej sieci telefonicznej, oraz powiązanie tego numeru telefonu komórkowego z zakończeniem sieci znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik w odniesieniu do umów, o których mowa w § 1 pkt 3 Regulaminu, w ramach których ma nadany dostęp do Serwisu składa dyspozycje przy wykorzystaniu tego Serwisu w zakresie obsługiwanym przez System.

3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy Loginu, Hasła Pierwszego Logowania, Hasła, Hasła Przywracającego i do nie udostępniania ich osobom trzecim.

5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia msm.pl poniższych zdarzeń: a. zagubienia, kradzieży lub udostępnienia osobie trzeciej Loginu, Hasła Pierwszego Logowania, Hasła lub Hasła Przywracającego, b. problemu technicznego lub błędu związanego z użyciem Loginu, Hasła Pierwszego Logowania, Hasła lub Hasła Przywracającego, który może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z usług Serwisu, c. wszelkich zauważonych nieprawidłowości w Koncie Użytkownika, w szczególności dotyczących prawidłowości realizacji Dyspozycji.

6. Ilekroć korzystanie z Serwisu, Systemu lub usług Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie wprowadzających w błąd.

7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych.

§ 5 - OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługi Serwisu dostępne są za pośrednictwem Internetu. Ze względów technicznych msm.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu w godzinach od 24:00 do 06:00. O ewentualnych innych ograniczeniach w dostępności usług Serwisu Użytkownik zostanie powiadomiony komunikatem, zamieszczonym z odpowiednim wyprzedzeniem w Systemie.

2. Usługi Serwisu są dostępne wyłącznie dla Użytkowników. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Koszty połączenia z Systemem oraz utrzymywania aktywnego numeru telefonu komórkowego obciążają Użytkownika.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu wymaga wygenerowania Loginu oraz Hasła Pierwszego Logowania. Login zostanie wysłany Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na pisemnie podany adres (we wniosku, deklaracji lub oświadczeniu), zaś Hasło Pierwszego Logowania Użytkownik otrzyma na wskazany pisemnie numer telefonu komórkowego, poprzez wysłanie wiadomości SMS.

4. Logowanie staje się możliwe po uprzednim Pierwszym Logowaniu i określeniu przez Użytkownika Hasła.

5. Przy Pierwszym Logowaniu System wymusza określenie przez Użytkownika Hasła.

6. Pięciokrotne błędne wprowadzenie dla danego Loginu Hasła Pierwszego Logowania lub Hasła lub Hasła Przywracającego powoduje Czasową Blokadę Serwisu dla tego Loginu.

7. W przypadku uzyskania przez Użytkownika jakiejkolwiek wiedzy choćby uprawdopodabniającej okoliczność, iż osobom innym niż Użytkownik może być znane Hasło Pierwszego Logowania, Hasło lub Hasło Przywracające, Użytkownik jest obowiązany złożyć msm.pl Polecenie Zablokowania Usług Serwisu dla jego Loginu.

8. msm.pl ma prawo Zablokowania usług Serwisu w razie podejrzenia nieuprawnionego dostępu do Systemu.

9. msm.pl zastrzega sobie prawo ograniczenia lub nie świadczenia Usług Serwisu w przypadku nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, lub systemów zasilania, lub sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie składania Dyspozycji, jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie przesyłania Dyspozycji oraz wszelkich innych przerw w działaniu Systemu, w szczególności spowodowanych koniecznością jego bieżącej konserwacji.

§ 6 - ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA I REALIZACJI ZAPYTAŃ

1. Zapytania można składać codziennie, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej i § 5 pkt. 1 Regulaminu.

2. Zapytanie złożone w Systemie uważa się za doręczone do msm.pl w chwili złożenia tej dyspozycji. W przypadku złożenia dyspozycji w dniu innym niż Dzień Roboczy, za dzień doręczenia uważa się najbliższy Dzień Roboczy następujący po dniu ich złożenia.

3. Zapytanie jest realizowana przez msm.pl w terminie wynikającym odpowiednio z: rodzaju zapytania , aktywności użytkownika, poprawności wpisanych danych .

4. msm.pl wykona złożone Zapytania w kolejności ich wpływu do msm.pl. Jeżeli wskutek wykonania w wyżej określonej kolejności Zapytania, wykonanie innego Zapytania stanie się niemożliwe, Zapytanie niemożliwe do wykonania będzie uważane za niezłożone i nie będzie realizowane.

§ 7 - ZABEZPIECZENIA DOSTĘPU DO USŁUG SERWISU

1. Dostęp do usług Serwisu jest możliwy jedynie po zalogowaniu.

2. Na stronie internetowej Serwisu wskazane będą obsługiwane przez Serwis przeglądarki internetowe wraz z ich wersjami oraz minimalne parametry sprzętu komputerowego i funkcjonalności oprogramowania wymagane dla korzystania z usług Serwisu.

3. Korzystanie z Serwisu i Systemu wymaga użycia przeglądarki internetowej, która umożliwia szyfrowanie kluczem o długości 128 bitów. Ponadto przeglądarka musi umożliwiać obsługę plików cookie na dysku lokalnym użytkowanego komputera, które zawierają informacje umożliwiające identyfikację połączenia i po zakończeniu korzystania z usługi są usuwane z systemu informatycznego.

§ 8 - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Poza przewidzianymi w przepisach prawa przypadkami, w których nie może nastąpić wyłączenie odpowiedzialności msm.pl, msm.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1. nienależytą jakością połączenia, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, lub systemów zasilania, lub sprzętu komputerowego, awarią sieci telekomunikacyjnej lub przerwą w dostawie prądu, przerwaniem połączenia w trakcie składania Zapytania, jakimkolwiek działaniem osób trzecich w trakcie składania Zapytania oraz wszelkimi innymi przerwami w działaniu Systemu spowodowanymi przyczynami niezależnymi od msm.pl,

2. niedostarczeniem lub nieprawidłowym dostarczeniem wiadomości SMS przez operatora,

3. następstwem działania osób nieuprawnionych, które podadzą się za Użytkownika i w jego imieniu złożą oświadczenie wiedzy lub woli w zakresie korzystania z Serwisu,

4. działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, stanowiące przeszkodę do wykonania lub należytego wykonania Umowy,

5. zmianą ustawień komputera Użytkownika lub oprogramowania Użytkownika, poczynioną w celu korzystania z Serwisu,

6. udostępnieniem przez Użytkownika: Loginu, Hasła Pierwszego Logowania, Hasła lub Hasła Przywracającego osobom trzecim,

7. utraceniem przez Użytkownika nośnika lub danych zawierających Login, Hasło Pierwszego Logowania, Hasło lub Hasło Przywracające,

8. posłużeniem się Loginem, Hasłem Pierwszego Logowania, Hasłem lub Hasłem Przywracającym przez osoby nieuprawnione, tj. inne niż Użytkownik,

9. niedopełnieniem przez Użytkownika obowiązków określonych w Regulaminie,

10. podaniem przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych danych,

11. korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.

§ 9 - POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację do Ubezpieczyciela dotyczącą usług Serwisu. 2. W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości dotyczących realizacji Dyspozycji bądź innych wad Serwisu, powinien on niezwłocznie przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości. Ubezpieczyciel może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Dyspozycji bądź innych wad Serwisu Użytkownik może przesyłać do msm.pl na adres mailowy reklamacje@msm.pl.

4. Reklamacja powinna określać dane identyfikujące zgłaszającego: imię, nazwisko, numer polisy lub certyfikatu, PESEL oraz przedmiot reklamacji. W reklamacji nie może być zawarty Login, Hasło, Hasło Pierwszego Logowania i Hasło Przywracające.

5. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez msm.pl. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe we wskazanym terminie, w szczególności jeżeli konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, Ubezpieczyciel rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji msm.pl niezwłocznie powiadamia Użytkownika w formie mailowej