Blog ubezpieczeniowy Multiagencji MSM.pl

Brak podpisu? Nieopłacona składka? Czy nieopłacona polisa OC jest ważna?

Sprzedaż Praca zdalna Bezpieczeństwo

W gruncie rzeczy każda polisa ubezpieczeniowa powinna zostać podpisana przez klienta i opłacona w terminie. Z różnych względów niektóre obowiązkowe i dobrowolne polisy nie zostają jednak opłacone. Obecnie, w erze ubezpieczeń zdalnych częściej zdarzają się też polisy bez podpisu klienta. Dlatego też w tym artykule przyjrzymy się konsekwencjom braku opłacania lub podpisania polisy. Sprawdźmy, co to oznacza dla klientów i agentów ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenia obowiązkowe, a brak opłaty lub podpisu

Może się zdarzyć, że obowiązkowe ubezpieczenie, np. OC komunikacyjne zostało opłacone, ale na polisie nie ma podpisu klienta. Takie sytuacje nie należą wcale do rzadkości, zwłaszcza obecnie, kiedy tak wiele polis jest wystawianych przez Internet. Warto więc wiedzieć, że w takim przypadku polisa jest ważna, a  zatem ubezpieczyciel jest zobligowany do wypłacenia odszkodowania w  przypadku zajścia szkody. Z punktu widzenia multiagencji, która wystawiła polisę i nie zadbała o podpis klienta, sytuacja może być jednak problematyczna. Co prawda ubezpieczyciel powinien wypłacić należną prowizję, to może jednak zablokować dostęp do kalkulatora ubezpieczeniowego. Jako powód poda wtedy brak poprawnego rozliczania dokumentacji.

Druga możliwa sytuacja to obowiązkowa polisa z podpisem, która jednak nie została opłacona. Będzie ona ważna w przypadku zajścia szkody. Jednakże klient może spodziewać się ponagleń do zapłaty od towarzystwa ubezpieczeniowego, a w skrajnych przypadkach nawet windykacji i wpisów do rejestrów dłużników. Z kolei agent nie otrzyma prowizji.

Co zaś stanie się, gdy agent ubezpieczeniowy wystawi obowiązkową polisę, na której nie znajdzie się podpis klienta, a równocześnie nie zostanie ona opłacona? Otóż w takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe może stwierdzić, że wcale nie doszło do zawarcia umowy o ubezpieczenie. Dla klienta oznacza to problem choćby z  uzyskaniem ewentualnego odszkodowania. Agent może zaś zostać wezwany do złożenia tłumaczeń.

Dobrowolne ubezpieczenia a brak opłacenia lub podpisu

Polisa dla dobrowolnego ubezpieczenia, np. ubezpieczenia mieszkania jest ważna nawet bez podpisu, o ile klient ją opłacił. Prowizja z takiej prowizji zostanie zaś wypłacona agentowi ubezpieczeniowemu. Niemniej brak podpisu może zostać potraktowany przez ubezpieczyciela jako błąd formalny i poskutkować zablokowaniem kalkulatora agentowi.

Konsekwencje podpisanej, ale nieopłaconej polisy dobrowolne, najlepiej wytłumaczyć na przykładzie:

  • Klient podpisał polisę AC, która ma obwiązywać od 01.01.2023 do 31.12.2023.

  • Na polisie znalazł się termin płatności do 14.01.2023.

  • Klient nie opłacił polisy.

W takim przypadku agent nie dostanie żadnej prowizji. Z  perspektywy klienta sytuacja prezentuje się zaś następująco:

  1. W terminie płatności, czyli o 14.01.2023 polisa jest ważna, a odszkodowanie zostanie wypłacone.

  2. Po terminie płatności, tj. od 15.01.2023 ubezpieczyciel może rozwiązać polisę.

  3. Towarzystwo ubezpieczeniowe może windykować klienta z  tytułu składki należnej do momentu rozwiązania polisy.

  4. Klient może zostać zgłoszony do rejestrów dłużników, typu KRD, ERIF i InfoMonitor, o ile kwota zadłużenia wynosi minimum 200 zł przypadku osób fizycznych i 500 zł w przypadku firm.

Z kolei, gdy agent wystawi polisę, a klient jej ani nie podpisze, ani nie opłaci, to sytuacja jest niejasna. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, stwierdzając, że wcale nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Prawdopodobne jest też to, że ubezpieczyciel rozwiąże polisę albo też podejmie próby ściągnięcia należności. Agent nie tylko nie otrzyma prowizji, ale może też otrzymać karę od ubezpieczyciela.

Podpis i opłacenie polisy to gwarancja braku problemów

Najprostsza i najbardziej pożądana sytuacja ma miejsce wtedy, gdy dobrowolne lub obowiązkowe ubezpieczenie jest opłacone w  terminie, a na polisie znajduje się podpis. Wtedy to ubezpieczeniowe interesy  klienta są zabezpieczone i nie musi się on obawiać żadnych ponagleń ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Także multiagencja i agent ubezpieczeniowy, który wystawił polisę, ma klarowną i  spokojną sytuację.

Zastanawiasz się czy nieopłacona polisa OC jest ważna? Poniższa tabela ukazuje wszystkie możliwe przypadki związane z  brakiem opłacenia lub podpisania polisy. Należy ją traktować orientacyjnie, podobnie jak wszystkie informacje zawarte w tym artykule. Każdy przypadek ma bowiem swoją własną specyfikę.


Krótko mówiąc, zawsze warto zadbać o to, by każde ubezpieczenie zostało opłacone w terminie oraz o to, by na każdej polisie znalazł się podpis klienta.

Mikołaj Pasecki

Specjalista ds mediów

Kim jesteśmy?

MSM to innowacyjna multiagencja sieciowa sprzedająca najlepsze ubezpieczenia. Ogromne doświadczenie, wielka wiedza, dbałość o zadowolenie Klientów oraz Multiagentów ubezpieczeniowych, a także intuicyjny CRM ubezpieczeniowy sprawia, że warto współpracować z naszą multiagencją.

Dołącz do nas na: Facebook Linkedin